Skip to main content
15. april 2024

Rettidig omhu sikrer Middelfart Kommune pænt regnskabsresultat efter et udfordrende år

Middelfart Kommunes regnskab for 2023 er gjort op, og kommunen kommer ud af året med et resultat, der er 60 millioner kroner bedre end forventet.

Af: Middelfart Kommune | Foto: Unsplash
PRESSEMEDDELELSE

I 2023 har vi opretholdt et historisk højt tempo på anlægsområdet. Det gælder i særdeleshed på skoleområdet, hvor meget af det efterslæb, der havde bygget sig op over de senere år, blev indhentet. Der er samtidig god fremdrift i initiativerne for at sikre tilstrækkelige pladser til kommunens mindste borgere i vores daginstitutioner, mens der på social- og sundhedsområdet arbejdes med at etablere et frivillighedscenter på P.W. Tuxensvej og et nærhospital i Middelfart Sygehus, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

Gode faciliteter og rammer er nødvendige for dels at sikre gode rammer for de nuværende borgere, men de er også med til at gøre det attraktivt at flytte til Middelfart Kommune. Og flere borgere styrker beskatningsgrundlaget og giver mulighed for at levere god kommunal service – også i de kommende år.

Realiserede anlægsprojekter i 2023:

Skoleområdet: Færdige med alle renoveringsprojekterne på Vestre Skole, bortset fra skolegårdsprojektet. Langtmed hovedrenoveringen af Lillebæltskolen, som færdiggøres frem mod sommeren 2024. Udskiftning af taget på Båring Skole. Ny, flot og gennemrenoveret gymnastiksal på Fjelsted-Harndrup Skole med tilskud fra Lokale og Anlægsfonden.
Dagtilbudsområdet: Langt med byggeriet af Børnehuset Hyllehøj. Modultilbygningen til Kompasset er tæt på færdiggørelse. Kommet i gang med projekteringen af Børnehuset Naturbyen. Lavet flere midlertidige kapacitetsløsninger, bl.a. en midlertidig kapacitetsløsning i Ø-Frittens bygninger til børnehavebørn.
Sundhedsområdet: Arbejdet med renovering af Blåregnen, Gelsted Plejecenter og Skovgade Plejecenter. I gang med at etablere et nyt Nærhospital på Middelfart Sygehus i samarbejde med regionen.
Vej, trafik og rekreative områder: Fuld i gang med at udskifte 4.000 gadelysarmaturer til LED-belysning. Godt i land med en lang række trafiksikkerhedstiltag. Arbejder videre med marinaplanen og de rekreative områder omkring Middelfart Marina. I gang med at lave en udviklingsplan for den nye bydel i trafikhavnsområdet.
Bygnings- og byfornyelsesområdet: ESCO-energioptimeringstiltag, bygnings-vedligeholdelse og byfornyelsestiltag.
Klima, natur og genbrug: Løfter en lang række grønne projekter, heriblandt deltagelse i “Bælt i balance-projektet”, Better Birdlife-projektet samt arbejder med skovrejsningsprojekter, stiprojekter og meget andet.

Middelfart Kommune ser fortsat en god vækst i befolkningstallet, om end stigende inflation, dyrere byggepriser og ikke mindst et højere renteniveau har lagt en dæmper på væksten. Der er dog ikke nogen tvivl om, at både virksomheder og borgere gerne vil flytte til og udvide i Middelfart Kommune.

Det er derfor vigtigt at udvise rettidig omhu og tidsnok erhverve ny jord til erhvervsudstykninger, så vi har noget at tilbyde de virksomheder, der ønsker at etablere sig i Middelfart Kommune. Med jordkøbene ved Staurby / Middelfart Øst og Ejby Vest er der taget afgørende skridt i den retning, siger Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

Med gode byggegrunde til både boligformål og erhverv, en attraktiv beliggenhed i Trekantområdet og adgang til gode daginstitutioner, skoler, fritidsfaciliteter og sundhedstilbud kan vi forvente, at der også i fremtiden kan tiltrækkes endnu flere borgere og arbejdspladser til kommunen.

Udfordrende år krævede en handleplan

Ligesom de øvrige kommuner stod Middelfart Kommune med et vanskeligt udgangspunkt, da 2022 blev til 2023. Især krig i Ukraine og udfordrede velfærdsområder skabte allerede i årets første måneder merudgifter, som der hurtigt skulle handles på.

I lyset af det korrigerede byrådet i foråret budgettet og vedtog en handleplan, som dels skulle nedbringe merforbruget i 2023 og dels sikre langsigtet balance på alle områder. Driftsresultatet på det skattefinansierede område landede således på et merforbrug på 18,2 millioner kroner, mens den ordinære drift, som viser kommunens finansindtægter fratrukket driftsudgifterne, var 5,3 millioner kroner bedre end budgetlagt, når der tages højde for merbevillingerne til anlæg.

De handlinger viste sig at virke, og vi landede noget tættere på det oprindelige budget, end det tegnede til. Det er jeg som borgmester yderst tilfreds med, siger Johannes Lundsfryd Jensen.